du-thao-lan-2-quyet-dinh-nay-quy-dinh-dieu-kien-tieu-chuan-chuc-danh-truong-phong-pho-truong-phong-va-tuong-duong-cac-don-vi-thuoc-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Dự thảo (lần 2) Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Dự thảo (lần 2) Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Dự thảo (lần 2) Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

- Dự thảo Quyết định: Tải về: File đính kèm.

- Dự thảo Quy định kèm theo Quyết định: Tải về: File đính kèm.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop