don-doc-thuc-hien-ra-soat-tien-do-thuc-hien-che-do-bao-cao-dinh-ky

Đôn đốc thực hiện rà soát tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Đôn đốc thực hiện rà soát tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Article

Ngày 21/02, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 210/BQLKKT-QLĐT về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện rà soát tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định gửi các Doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum biết, thực hiện. Theo đó:

I. Các quy định về báo cáo

1. Báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 2020. Cụ thể:

- Báo cáo hằng quý:

+ Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo.

+ Mẫu báo cáo: Mẫu A.III.1 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.

- Báo cáo hằng năm:

+ Thời hạn báo cáo: Trước ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo.

+ Mẫu báo cáo: Mẫu A.III.2 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

2. Ngoài ra, đề nghị Nhà đầu tư thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Mẫu báo cáo theo Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, cụ thể như sau:

- Thời hạn báo cáo:

+ Báo cáo 06 tháng: Thời hạn báo cáo trước ngày 10/7 của năm báo cáo.

+ Báo cáo năm: Thời hạn báo cáo trước ngày 10/02 năm sau của năm báo cáo. 

- Mẫu báo cáo: gồm từ biểu mẫu 13 đến mẫu số 18 quy định tại Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên.

3. Hình thức gửi báo cáo: Doanh nghiệp, Nhà đầu tư gửi bản báo cáo chính thức trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (số 186 đường U Re, thành phố Kon Tum, tỉnh KonTum (bản mềm gửi qua địa chỉ nhóm Zalo “BC DADT TẠI KKT-KCN KON TUM”)

Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Mẫu báo cáo theo Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

II. Xử lý vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư

Theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, Điều 15, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hành vi vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư sẽ bị xử lý như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định;

b) Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư;…

Phòng QLĐT.

Top page Desktop