thong-bao-cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu-tai-kcn-hoa-binh

Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại KCN Hòa Bình

Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại KCN Hòa Bình

Article

Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 44/TB-BQLKKT ngày 24/5/2024 về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kho chứa hàng của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Kon Tum tại khu công nghiệp Hòa Bình.

Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng  6 năm 2020.

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 105/QĐ-BQLKKT ngày 11 tháng 11 năm 2022 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trưởng đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 88/QĐ-BQLKKT ngày 18 tháng 7 năm 2023 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp.

Xem thông báo tại đây!

Đào Nguyên Hòa - Phòng QLĐT.

Top page Desktop