don-doc-day-nhanh-tien-do-cac-du-an-dau-tu-ngoai-ngan-sach

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Article

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2070/UBND-KTTH ngày 13 tháng 6 năm 2024 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, theo đó yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1004/UBND-KTTH ngày 26/3/2024.

Thường xuyên, chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, có văn bản đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động dự án, nhất là trong các lĩnh vực về đầu tư, đất đai, khoáng sản... (như: cảnh báo dự án sắp chậm tiến độ, sắp hết thời hạn hoạt động hoặc đã hết thời hạn hoạt động, sắp hết thời hạn thuê đất, sắp hết thời hạn khai thác khoáng sản,...) để việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng không giải quyết các thủ tục có liên quan do chậm trễ về mặt thời gian khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong giải quyết công việc, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 56/UBND-KTTH ngày 08/01/2024; chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính do nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc (bằng văn bản và các hình thức khác) để các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong trường hợp các dự án thực hiện không đảm bảo tiến độ, nhưng không có nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop