don-doc-day-nhanh-tien-do-trien-khai-cac-du-an-dau-tu-ngoai-ngan-sach-tren-dia-ban-kkt-cac-kcn-tinh

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn KKT, các KCN tỉnh

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn KKT, các KCN tỉnh

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành văn bản số 373/BQLKKT-QLĐT về tiếp tục tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn KKT, các KCN tỉnh Kon Tum, với một số nội dung như sau:

- Đề nghị Nhà đầu tư rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư, sớm đưa dự án đi vào hoạt động theo tiến độ được phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư nếu có khó khăn, vướng mắc thì Nhà đầu tư báo cáo kịp thời để Ban quản lý Khu kinh tế cùng phối hợp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt theo quy định. Trường hợp, Nhà đầu tư xác định không thể hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đề nghị Nhà đầu tư căn cứ theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020; Điều 45, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ và các quy định có liên quan để lập thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư theo quy định (nếu thuộc trường hợp điều chỉnh) nộp về Ban quản lý Khu kinh tế (thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum; địa chỉ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp dự án đầu tư hết tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án kịp thời (việc thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án phải được thực hiện trước khi hết tiến độ đã được phê duyệt); Ban quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục xử phạt theo Nghị định số 122/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và tham mưu xử lý dự án theo quy định.

- Về trách nhiệm thực hiện chế độ báo báo của Nhà đầu tư: Đề nghị Nhà đầu tư thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư 2020 và Điều 102, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Ban quản lý Khu kinh tế, cụ thể:

+ Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước (báo cáo theo Mẫu A.III.1 kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

+ Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng (báo cáo theo Mẫu A.III.2 kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Ngoài báo cáo theo quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, đề nghị Nhà đầu tư thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại khoản 8 (loại báo cáo), khoản 11 (thời gian báo cáo), Điều 100 và Điều 70 (nội dung báo cáo) Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Mẫu báo cáo theo Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Trường hợp Nhà đầu tư vi phạm chế độ báo cáo theo đề nghị nêu trên, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục xử phạt theo Nghị định số 122/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư nếu có khó khăn, vướng mắc thì Nhà đầu tư báo cáo kịp thời về Ban quản lý Khu kinh tế để cùng phối hợp thảo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thảo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt theo quy định.

Đào Nguyên Hòa - Phòng QLĐT

Top page Desktop