doan-kiem-tra-quy-che-dan-chu-cua-tinh-kiem-tra-viec-thuc-hien-quy-che-dan-chu-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Thực hiện theo Chương trình làm việc, ngày 20/5/2015 Đoàn kiểm tra, tổng kết 17 năm việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị “về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” do đồng chí Võ Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Trọng Hảo - Trưởng ban BQLKKT tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của BQLKKT tỉnh; đồng chí Vũ Mạnh Hải - Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng ban BQLKKT tỉnh; các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của BQLKKT tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn cơ sở, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc BQLKKT tỉnh.

 

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung:

 

- Công tác quán triệt và triển khai thực hiện (việc ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản thể chế hóa Chỉ thị số 30-CT/TW; việc tổ chức quán triệt, phổ biến các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, các nghị quyết, pháp lệnh của UBTV Quốc hội, các nghị định của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở; kết quả chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thành lập, kiện toàn, củng cố tổ chức cán bộ và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Nghị quyết TW4 (khóa XI), phong trào thi đua “dân vận khéo”…).

- Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan (kết quả thực hiện các Quy chế, Quy định thực hiện công khai, dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và mối quan hệ với công chức, nhân viên; việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các Quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan gắn với việc thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc nghiên cứu, đề xuất, ban hành các chính sách, bảo đảm lợi ích, quyền lợi của CBCC, VC, NLĐ; kết quả tổ chức tiếp dân, giải quyết các vấn đề bức xúc, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; việc tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động hàng năm, kết quả thực hiện cam kết giữa thủ trưởng cơ quan với CBCC, VC, NLĐ, vai trò của Ban TTND, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tác động tích cực của việc thực hiện Quy chế dân chủ đối với việc xây dựng cơ quan, thay đổi lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ CBCC, VC, NLĐ…).

 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại BQLKKT tỉnh:

 

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá: Cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan đã nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở; đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, các Nghị định của Chính phủ và Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ vậy, đã có tác động tích cực làm chuyển biến cả về tư duy và nhận thức cũng như tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức; mối quan hệ trong công tác, thái độ giao tiếp, ứng xử, sự phối hợp giải quyết công việc của cơ quan nhà nước, CBCC với nhân dân được thuận lợi và dân chủ hơn.

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong  thời gian qua tại BQLKKT tỉnh vẫn có những hạn chế nhất định như: việc bổ sung, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo chưa đảm bảo đúng quy định, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chưa được thường xuyên, chưa đưa vào chương trình công tác lãnh đạo của cấp ủy hàng năm. Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị cơ quan BQLKKT tỉnh: phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về sự cần thiết cũng như tác dụng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tới CBCC, VC, NLĐ. Gắn triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước để vận động, tập hợp CBCC, VC, NLĐ. Tăng cường vai trò của cấp ủy và sự phối hợp của chính quyền đồng cấp để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức hội nghị CBCC. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện dân chủ, xem đây là tiêu chí để xem xét đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đoàn thể. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện dân chủ cơ sở, coi đây là công việc thường xuyên và duy trì theo nề nếp; phải xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa lãnh đạo cơ quan với tổ chức công đoàn, đảm bảo quy chế dân chủ được triển khai thực sự nghiêm túc; định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình và đề ra các giải pháp kịp thời để thực hiện dân chủ ở cơ sở đạt kết quả tốt hơn.

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Võ Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại BQLKKT tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo để làm việc với Đoàn kiểm tra. Đồng chí đề nghị BQLKKT tỉnh cần quan tâm, khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan. Đối với những kiến nghị, đề xuất của BQLKKT tỉnh, Đoàn kiểm tra tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo BCĐ Trung ương, Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới./.

Tinh & ảnh: Nguyễn Thanh Dao

Top page Desktop