doan-vien-cong-doan-co-so-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-tich-cuc-tham-gia-cac-hoat-dong-nhan-dao-nam-2024

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo năm 2024.

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo năm 2024.

Article

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, các ngành trong tỉnh về việc tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ nhân đạo. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phát động phong trào trong công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên cơ quan tích cực tham gia hưởng ứng, đóng góp, ủng hộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã quyên góp, ủng hộ được 10.891.000 đồng (Mười triệu, tám trăm chín mươi mốt ngàn đồng), gửi về Ban vận động của các cấp, ngành, cụ thể như sau:

(1) Quỹ mái ấm công đoàn: 4.280.000 đồng (Bốn triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).

(2) Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 1.450.000 đồng (Một triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

(3) Quỹ nạn nhân chất độc da cam đioxin: 1.200.000 đồng (Một triệu, hai trăm ngàn đồng)

(4) Quỹ nhân đạo: 2.591.000 đồng (Hai triệu năm trăm chín mươi mốt ngàn đồng).

(5) Quỹ an toàn ngư dân nghèo, khó khăn: 1.370.000 đồng (Một triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng).

Đây là những hoạt động thể hiện truyền thống nhân ái, tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết dân tộc; là những hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm trợ giúp các đối tượng khó khăn trong xã hội; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, vì mục tiêu “Tất cả đều hướng tới sẻ chia tình yêu thương, sẵn sàng trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái”.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop