bao-cao-ket-qua-kiem-tra-xu-ly-cac-sai-pham-cua-cac-du-an-thuc-hien-tren-dia-ban-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-cac-khu-cong-nghiep

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các sai phạm của các dự án thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các sai phạm của các dự án thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp

Article

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân dân tỉnh tại Văn bản số 1657/UBND-KTTH ngày 31 tháng 5 năm 2022 về việc các dự án chậm tiến độ thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 557/BQLKKT-QLĐT ngày 14/6/2022 về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các sai phạm của các dự án thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp. Cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây tại đây 

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Top page Desktop