Post

Trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Thế Khởi

Ngày 10/10/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 895/BQLKKT-XDTNMT về việc Trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Thế Khởi. Sau khi xem xét Đơn xin đề nghị ngày 25/9/2022 của ông Nguyễn Thế Khởi, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có ý kiến như sau:

Post

Giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họ...

Thực hiện Văn bản số 3140/UBND-NNTN ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Ngày 03/10/2022, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 959/BQLKKT-CTY về việc Giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Cụ thể như sau:

Post

Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp,...

Thực hiện Văn bản số 367/TTr-NV2, ngày 23/6/2022 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có Báo cáo số 154/BC-BQLKKT ngày 24/6/2022 về báo cáo Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Cụ thể như sau:

Post

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm ...

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; Kế hoạch số 909/KH-U UBND, ngày 01/2/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có báo cáo số 143/BC-BQLKKT ngày 17/6/2022 về  Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể như sau:

Post

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các sai phạm của các dự án thực hiệ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân dân tỉnh tại Văn bản số 1657/UBND-KTTH ngày 31 tháng 5 năm 2022 về việc các dự án chậm tiến độ thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 557/BQLKKT-QLĐT ngày 14/6/2022 về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các sai phạm của các dự án thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp. Cụ thể như sau:

Post

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 17/8/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 185/BC-BQLKKT báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (kỳ báo cáo tháng, từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022). Cụ thể như sau:

Post

Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh...

Ngày 20/7/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 683/BC-BQLKKT Về việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể như sau:

Post

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND xã H...

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Công ty) nhận được văn bản số 171/UBND-VP ngày 20 tháng 6 năm 2022 của UBND Xã Hòa Bình về việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó Cử tri thôn 4 có nội dung kiến nghị: “Đề nghị UBND xã kiến nghị các cấp có thẩm quyền thi công mở con đường dân sinh khu vực nhà máy cấp nước Khu công nghiệp Sao Mai để nhân dân thuận tiện đi sản xuất, vì hiện nay công trình đang thi công hạ mặt bằng làm mất con đường dân sinh lưu thông lâu nay” . Sau khi xem xét, Công ty có ý kiến như sau:

Post

Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng...

Thực hiện Kế hoạch số 909/KH-UBND, ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng xây dựng Kế hoạch số 35/KH-BQLKKT ngày 15/4/2022 triển khai   thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

Post

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2021

Thực hiện Văn bản số 157/TTr-NV3, ngày 10/3/2022 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I/2022. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành báo cáo số 66/BC-BQLKKT ngày 15/3/2022 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2021, cụ thể như sau:

Post

Về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các sai phạm của các dự án ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân dân tỉnh tại Văn bản số 1657/UBND-KTTH ngày 31 tháng 5 năm 2022 về việc các dự án chậm tiến độ thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN tỉnh Kon Tum; Ban quản lý Khu kinh tế có văn bản số 557/BQLKKT-QLĐT ngày 14/6/2022 về Về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các sai phạm của các dự án thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụ thể như sau:

Post

Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1200/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum; Văn bản số 254/TTr-NV3, ngày 04/5/2022 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ. Ngày 17/5/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 438/BQLKKT-VP về đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, cụ thể như sau:

Post

Bổ sung số liệu công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện c...

Ban quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 334/TTr-NV3 ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Thanh tra tỉnh về việc bổ sung số liệu công tác thanh tra, kiểm  tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Ngày 10/6/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 545/BQLKKT-KHTH về Bổ sung số liệu công tác thanh tra, kiểm  tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Cụ thể như sau:

Post

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghi...

Thực hiện Công văn số 363/TTr-NV2 ngày 08 ngày 6 tháng 2022 của Thanh tra tỉnh về việc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý II năm 2022; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có báo số 135/BC-BQLKKT ngày 10/6/2022 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý II năm 2022, cụ thể  như sau:

Post

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghi...

Thực hiện Công văn số 160/TTr-NV2 ngày 11 ngày 3 tháng 2022 của Thanh tra tỉnh về việc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý I năm 2022, ngày 15/3/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có báo cáo số 62/BC-BQLKKT về tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quý I năm 2022. Cụ thể như sau:

Post

V/v trả lời đơn của công dân

Ngày 20/4/2022 Ban Quản lý có văn bản số 356/BQLKKT-CTY trả lời Đơn xin xác nhận của Ông Hoàng Thái Sơn, thường trú thôn Măng Tôn,  Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Top page Desktop