ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-don-doc-thuc-hien-che-do-bao-cao-dinh-ky-ve-moi-truong-tren-dia-ban-kkt-kcn

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường trên địa bàn KKT, KCN.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường trên địa bàn KKT, KCN.

Article

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Ngày 29 tháng 02 năm 2024, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có Văn bản số 253/BQLKKT-XDTNMT đề nghị chủ các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Khu KTCK Quốc tế Bờ Y) và Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế (sau đây gọi tắt là các chủ dự án) nghiêm túc triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ môi trường theo quy định, cụ thể như sau:

* Đối tượng báo cáo, thời gian báo cáo và cơ quan tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm

- Chủ dự án thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có các KCN, KKT.

- Đối với Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng KKT thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo về Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Hình thức, phương thức báo cáo gửi đến cơ quan tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm

- Đối với báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng hình thức nhận trực tiếp; nhận qua dịch vụ bưu chính; nhận qua Fax.

- Đối với báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo gửi đến cơ quan nhận báo cáo qua hệ thống thông tin môi trường các cấp hoặc hệ thống thông tin khác của địa phương; nhận qua hệ thống thư điện tử.

* Công tác lưu giữ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ: Chủ dự án có trách nhiệm lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo tại cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Lưu ý: Chủ dự án thực hiện chương trình quan trắc và giám sát môi trường định kỳ đúng thông số, tần suất theo đúng hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận. Trường hợp thay đổi chương trình quan trắc giám sát phải nêu rõ nguyên nhân và phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường.

* Xử lý vi phạm: Trường hợp chủ dự án vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 43, Nghị định số 45/NĐ-CP, ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức xử phạt được quy định như sau: “1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm không lập báo cáo, báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định”.

Lưu ý: Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị chủ các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh các khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế triển khai thực hiện theo quy định

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop