ban-hanh-quyet-dinh-thu-hoi-dat-doi-voi-cac-du-an-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-tinh-kon-tum

Ban hành quyết định thu hồi đất đối với các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Ban hành quyết định thu hồi đất đối với các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Quyết định số 99/QĐ-BQLKKT ngày 08/11/2022 và Quyết định số 100/QĐ-BQLKKT ngày 08/11/2022 về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Nhân Thành Bờ Y, Công  ty cổ phần Công trình 6 tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

* Tại Quyết định số 99/QĐ-BQLKKT ngày 08/11/2022: Thu hồi diện tích 1.107m2 đất Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã cho Công ty cổ phần Nhân Thành Bờ Y thuê đất tại Quyết định số 75/QĐ-BQLKKT ngày 28 tháng 03 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

- Vị trí: Lô quy hoạch GT5, Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất: Thửa đất số 101, 102 tờ bản đồ số 04, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 734885, số vào sổ cấp GCN CT02134 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 06/4/2016.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đã đầu tư xây dựng hạng mục siêu thị mini, diện tích 164,28m2 (Còn 5/6 hạng mục của dự án chưa đầu tư).

- Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Nhân Thành Bờ Y thuộc trường hợp sử dụng đất vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013.

- Bồi thường:

+ Về đất: Công ty cổ phần Nhân Thành Bờ Y thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013, do đó không thuộc trường hợp bồi thường theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013.

+ Về chi phí đầu tư vào đất còn lại và tài sản trên đất: Khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 thì không được trả lại chi phí đầu tư vào đất còn lại và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

* Tại Quyết định số 100/QĐ-BQLKKT ngày 08/11/2022:Thu hồi diện tích 2.994m2 đất Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã cho Công ty cổ phần Công trình 6 thuê đất tại Quyết định số 219/QĐ-BQLKKT ngày 09 tháng 11 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

- Vị trí: Lô quy hoạch DN4, Khu II, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum .

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất: Thửa đất số 108 tờ bản đồ số 72, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 734655, số vào sổ cấp GCN CT01934 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 18/11/2015.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đã đầu tư xây dựng hạng mục Nhà thí nghiệm, diện tích 235m2 (Còn 4/5 hạng mục của dự án chưa đầu tư).

- Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Công trình 6 thuộc trường hợp sử dụng đất vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013.

- Bồi thường:

+ Về đất: Công ty cổ phần Công trình 6 thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013, do đó không thuộc trường hợp bồi thường theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013.

+ Về chi phí đầu tư vào đất còn lại và tài sản trên đất: Khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 thì không được trả lại chi phí đầu tư vào đất còn lại và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Xem Quyết định số 99/QĐ-BQLKKT tại đây!

Xem Quyết định số 100/QĐ-BQLKKT tại đây!

BBT

Top page Desktop