uy-quyen-thuc-hien-nhiem-vu-quan-ly-nha-nuoc-ve-lao-dong-trong-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

Căn cứ theo các quy định hiện hành, ngày 22 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Giấy ủy quyền số 624/GUQ-UBND, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Nội dung công việc được ủy quyền: Tiếp nhận thông báo về việc cho thôi việc đối với người lao động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động.

- Trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện công việc đã ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số 17/2023/TT-BLĐTBXH; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công việc ủy quyền nêu trên gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế) theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có trách nhiệm thực hiện nội dung công việc được ủy quyền theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2023/TT- BLĐTBXH và các quy định pháp luật có liên quan.

- Thời hạn ủy quyền: 60 tháng, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024. Việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn được thực hiện theo Điều 6, Thông tư số 17/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng).

Top page Desktop