uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-nam-2024

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

Article

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024.

- Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật và góp phần cải thiện các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

- Yêu cầu của Kế hoạch là gắn  kết  công  tác  cải  cách  hành  chính  của  các  sở,  ban,  ngành,  địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để cải cách hành chính là động lực, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh trong năm 2024.

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tiến hành xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nguồn lực và triển khai đúng, đủ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Kế hoạch đề ra 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền CCHC; (2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trong các nhóm nhiệm vụ, Kế hoạch xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện.

- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. Căn cứ các nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch, xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã phân công cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop