ubnd-tinh-ban-hanh-quyet-dinh-phe-duyet-nang-cap-bai-bo-danh-muc-dvctt

UBND tỉnh ban hành quyết định Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục DVCTT

UBND tỉnh ban hành quyết định Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục DVCTT

Article

Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Theo đó, Phê duyệt danh mục 502 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn, cụ thể: Bãi bỏ 45 dịch vụ công trực tuyến; Cung cấp 49 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong đó có 23 TTHC lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam được nâng cấp lên DVCTT cấp độ 4.

Xem quyết định tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

 

Top page Desktop