tuyen-truyen-cac-nhiem-vu-trong-tam-thang-02-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02-2024

Article

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại Văn bản số 2205-CV/BTGTU ngày 25 tháng 01 năm 2024) và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 88-CV/BTGĐUK, ngày 29 tháng 01 năm 2024), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02-2024, cụ thể như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Giáp thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 15-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ ‘‘về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm’’. Tập trung tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân đón Tết; nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo và vật liệu nổ trái pháp luật. Tích cực tuyên truyền những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hoá trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024.

Tuyên truyền Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị ‘‘về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí’’; Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 12-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ‘‘thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới’’. Tiếp tục xây dựng đẩy mạnh công tác tuyên truyên nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giảm biên chế, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 02-2024. Trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024); truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tự to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua. Kết quả, thành tựu đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong năm 2023, đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ; vừa phát triển kinh tế nhanh và bền vững, vừa kiểm soát lạm phát, vừa giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản… vừa tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vừa đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyên nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024. Trong đó, chú trọng tổ chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt Đảng, đoàn thể, mạng xã hội…

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop