trien-khai-thu-nghiem-he-thong-tu-dong-giai-dap-thong-tin-giai-quyet-tthc-cho-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh

Triển khai thử nghiệm Hệ thống tự động giải đáp thông tin giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Triển khai thử nghiệm Hệ thống tự động giải đáp thông tin giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Article

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 390/UBND-TTHCC về việc triển khai thử nghiệm Hệ thống tự động giải đáp thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

Thống nhất triển khai thử nghiệm Hệ thống tự động giải đáp thông tin giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum từ ngày 20 tháng 02 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công chức, viên chức, nhân viên tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc sử dụng thử nghiệm Hệ thống tự động giải đáp thông tin giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng.

Tham gia góp ý, bổ sung các câu hỏi, câu trả lời thường gặp đối với các thông tin hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương. Thời gian gửi góp ý, bổ sung trước ngày 31/3/2023 (qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp, hoàn thiện hệ thống thử nghiệm.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop