trien-khai-dich-vu-cong-truc-tuyen-ho-tro-doi-tuong-gap-kho-khan-do-dich-covid-19

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Article

Thực hiện Văn bản số 1801/UBND-TTHCC ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngày 26/5, Ban quản lý Khu kinh tế đã có văn bản số 404/BQLKKT-QLĐT về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo đó ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; các Khu Công nghiệp; Cụm Công nghiệp Đăk La triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 như sau:

1. Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa chỉ truy cập https://ncovi.dichvucong.gov.vn đối với 02 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, gồm: (1) Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; (2) Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

2. Thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, truy cập tại Trang Thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum theo địa chỉ: http://slđtbxh.kontum.gov.vn để nghiên cứu, triển khai thực hiện.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop