to-chuc-hoi-nghi-doi-thoai-doanh-nghiep-tinh-kon-tum

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 1676/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. Nội dung kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Hội nghị đối thoại doanh nghiệp là dịp để cơ quan quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp phải được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, giải quyết nhanh, triệt để các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo được sự lan tỏa sâu rộng đến các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

II. THÔNG TIN HỘI NGHỊ

1. Thời gian: 01 buổi, thời gian dự kiến bắt đầu từ 14h00, ngày 10 tháng 6 năm 2022 (thứ 6).

2. Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh.

3. Hình thức: Trực tiếp.

4. Chủ đề: "Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum".

III. QUY MÔ, THÀNH PHẦN

1. Quy mô: Dự kiến khoảng 200 đại biểu.

2. Thành phần tham dự

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Chủ tịch: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp Hội Du lịch tỉnh;

- Đại diện khoảng 150 Doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Hợp tác xã.

- Mời Báo Kon Tum; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình; các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh dự và đưa tin.

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung: Đối thoại Doanh nghiệp, Nhà đầu tư; tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải pháp phục hồi, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

2. Chương trình: (Kịch bản chi tiết kèm theo).

Xem Kế hoạch tại đây!

QLĐT

Top page Desktop