title

Thủ tục cho khách du lịch đến tham quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Phu Cưa

Thủ tục cho khách du lịch đến tham quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Phu Cưa

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1369/UBND-KGVX ngày 21 tháng 6 năm 2016 về thủ tục cho khách du lịch đến tham quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Phu Cưa. Theo nội dung văn bản:

1. Thống nhất thủ tục cho khách du lịch đến tham quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Phu Cưa như đề nghị của liên ngành tại Báo cáo số 113/BC-BQLKKT ngày 03/6/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các ngành chức năng xây dựng Quy chế phối hợp, tạo điều kiện cho khách du lịch đến tham quan tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Phu Cưa theo nội dung đã được thống nhất; đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để các Công ty Du lịch biết.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh có kế hoạch quảng bá, đưa địa điểm tham quan tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Phu Cưa vào tour du lịch; đồng thời thông báo về thủ tục tham quan để Công ty Du lịch và du khách biết liên hệ và đăng ký.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn tham quan du lịch của Lào được đến tham quan du lịch trong phạm vi từ cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến thị trấn Plei Kần – huyện Ngọc Hồi.

Xem văn bản tại đây.

Văn phòng (tổng hợp).

Từ khóa:

Top page Desktop