title

Kết quả tổ chức Tết Trung thu năm 2015 cho các cháu thiếu nhi

Kết quả tổ chức Tết Trung thu năm 2015 cho các cháu thiếu nhi

Article

       Thực hiện Công văn số 2126/UBND-VX, ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết trung thu năm 2015. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức triển khai vào đạt kết quả như sau:

          1. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, BQLKKT tỉnh đã phối hợp với Ban Chấp hành các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) xây dựng Kế hoạch triển khai (Kế hoạch số 19/KH-CĐCS, ngày 18/9/2015 về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2015 cho con em CBCC, VC, NLĐ cơ quan kết hợp với việc trao phần thưởng cho con em CBCC, VC, NLĐ thi đỗ vào các Trường Đại học trên cả nước năm 2015).

          Các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2015 cho con em CBCC, VC, NLĐ tại cơ quan và việc tham gia của con em CBCC, VC, NLĐ tại khu dân cư sinh sống đều đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả; không có các trường hợp nào đáng tiếc xảy ra.

          2. Kết quả trao quà Tết trung thu cho con em CBCC, VC, NLĐ cơ quan:

          Tổng số 107 xuất * 100.000 đồng/suất = 10.700.000 đồng (Mười triệu, bảy trăm ngàn đồng y).

Tổng hợp: Nguyên Hòa

Từ khóa:

Top page Desktop