phat-dong-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-hang-nam-va-ke-hoach-5-nam-2021-2025-theo-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-kon-tum-lan-thu-xvi

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI

Article

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh:

(1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực theo chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

(2) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động trong giai đoạn 2015-2020… Thi đua xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững dựa vào ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ tại các địa bàn có điều kiện. Tiếp tục đẩy mạnh môi trường kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển; nâng cao rõ rệt Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực.

(3) Thi đua tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc vận động Nhân dân. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(4) Hiện nay, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, với nhiều chủng mới nguy hiểm, lây lan nhanh, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh quyết tâm tập trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Các đơn vị, địa phương và Nhân dân trong tỉnh cùng với cả nước tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm…

(5) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng.

(6) Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

(7) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua.

(8) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng.

(9) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025)./.

BBT tổng hợp

Top page Desktop