thong-bao-ve-viec-doi-bien-so-nha-lam-viec-co-quan-don-vi

THÔNG BÁO: Về việc đổi biển số nhà làm việc cơ quan, đơn vị

THÔNG BÁO: Về việc đổi biển số nhà làm việc cơ quan, đơn vị

Article

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cấp lại biển số nhà mới, đến nay đơn vị đã đổi lại biển mới đưa vào sử dụng theo quy định.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo kể từ ngày 01/9/2020, biển số nhà cũ là 145 đường U Re đổi thành số mới là 186 đường U Re, các thông tin khác về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum không thay đổi.

Vậy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo để Qúy cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết tiện liên hệ công tác./.

BBT

Top page Desktop