thong-bao-het-thoi-gian-giam-muc-thu-phi-su-dung-ha-cong-tinh-ket-cau-ha-tang-doi-voi-phuong-tien-ra-vao-cua-khau-trong-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Thông báo hết thời gian giảm mức thu phí sử dụng hạ công tình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thông báo hết thời gian giảm mức thu phí sử dụng hạ công tình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Thực hiện Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (Công ty) thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được biết:

- Đến hết ngày 31/12/2020: Việc giảm 70% mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y hết hiệu lực thi hành (theo quy định tại phần Ghi chú, khoản 2, mục I, phần B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND).

- Kể từ ngày 01/01/2021, Công ty thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo đúng quy định về mức thu được ban hành tại Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Công ty thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được biết, thực hiện.

Trân trọng./.

Xem chi tiết văn bản thông báo tại đây

Xem chi tiết nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop