thanh-lap-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-tinh-kon-tum

Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum

Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum, gồm các thành phần sau: Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối văn hóa xã hội, Phó Trưởng ban thứ nhất;

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối kinh tế tổng hợp, Phó Trưởng ban thứ hai;

- Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Ủy viên: Trưởng các sở, ngành liên quan.

Mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tỉnh; cho ý kiến đối với các dự thảo đề án, quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm và trong từng giai đoạn của tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn, hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác cải cách hành chính.

- Xem xét, cho ý kiến những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Quyền hạn

- Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý tổ chức, cá nhân, người đứng đầu đơn vị, địa phương không triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

- Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo.

- Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Được mời tham dự các cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Trưởng ban chủ trì liên quan đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Được sử dụng các đơn vị thuộc, trực thuộc liên quan tại đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phân công.

Phòng QLĐT

Top page Desktop