tam-dung-ap-dung-khai-bao-y-te-voi-covid-19-tai-cua-khau

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu

Article

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 2118/BYT-DP ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19; Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1248/UBND-KGVX về  tạm dừng áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại cửa khẩu. Theo đó:

1. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với người nhập cảnh, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Giao Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai việc tạm dừng khai báo y tế nêu trên; đồng thời duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

2. Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh để đưa tin kịp thời.

Phòng QLĐT

Top page Desktop