ra-soat-cac-du-an-cham-tien-do-thuc-hien-du-an

Rà soát các dự án chậm tiến độ thực hiện dự án

Rà soát các dự án chậm tiến độ thực hiện dự án

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành văn bản số 769/UBND-KTTH về việc rà soát các dự án chậm tiến độ thực hiện dự án.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, đôn đốc các Nhà đầu tư lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án) đối với 08 dự án nếu đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư. Tiếp tục kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện đối với 07 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu. Trường hợp không đảm bảo tiến độ đã quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đánh giá lại đối với toàn bộ các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trước ngày 30 tháng 4 năm 2022.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá đối với toàn bộ các dự án chậm tiến độ thực hiện tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2022.

Đối với các dự án đã được điều chỉnh hoặc chưa được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, nhưng thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự án đầu tư cuối cùng tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2021: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có), đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Không xem xét hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đối với các dự án này sau thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 (trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 4 Điều 41 của Luật Đầu tư).

Phòng QLĐT

Top page Desktop