quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu-va-thu-hoi-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư

Article

Ngày 05/11/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 135/QĐ-BQLKKT chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ, thương mại của Công ty TNHH Nhân Thành 10B, tại Lô TM22, CQ2, Khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Lý do chấm dứt hoạt động: Căn cứ theo điểm g, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 quy định dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: "Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định".

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Nộp lại Quyết định chủ trương đầu tư số 53/QĐ-BQLKKT ngày 19/6/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5737 386742 (bản gốc) do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 19/6/2018 theo quy định.

BBT trang thông tin điện tử

 

Top page Desktop