phia-lao-thong-bao-mo-cua-tro-lai-tat-ca-cac-cua-khau-chinh-va-phu-tren-tuyen-bien-gioi-viet-nam-lao

Phía Lào thông báo mở cửa trở lại tất cả các cửa khẩu chính và phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Phía Lào thông báo mở cửa trở lại tất cả các cửa khẩu chính và phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Article

Triển khai Văn bản số 3775/BNG-UBBG ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Bộ Ngoại giao về việc phía Lào nhất trí mở cửa trở lại tất cả các cửa khẩu chính và phụ phục vụ xuất nhập cảnh. Ngày 29 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum văn bản số 3240/UBND-CN về phía Lào thông báo mở  cửa trở lại tất cả các cửa khẩu chính và phụ trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Thông báo cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan biết về việc phía Lào có chủ trương mở cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào, hoạt động trở lại bình thường như khi chưa có dịch Covid-19. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ việc xuất, nhập cảnh của người dân theo đúng các quy định hiện hành.

Giao Sở Ngoại vụ có Công hàm đề nghị Sở Ngoại giao các tỉnh giáp biên về việc các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Kon Tum hoạt động bình thường như khi chưa có dịch Covid-19.

BBT tổng hợp.

Top page Desktop