phe-duyet-ket-qua-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023

Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

Article

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được đánh giá trên 8 tiêu chí thành phần, gồm: (1) Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, (2) Cải cách thể chế, (3) Cải cách thủ tục hành chính, (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, (5) Cải cách chế độ công vụ, (6) Cải cách tài chính công, (7) Xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, (8) Chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đối với khối sở, ban, ngành có 07 đơn đạt “Xuất sắc”, gồm: (1) Sở Nội vụ, (2) Sở Tài chính, (3) Sở Kế hoạch và Đầu tư, (4) Sở Tư pháp, (5) Sở khoa học và Công nghệ, (6) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, (7) Sở Giáo dục và Đào tạo; có 10 đơn vị đạt “Tốt” và 03 đơn vị đạt “Khá”.

Khối Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có 01 đơn vị đạt “Xuất sắc” là Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy, 07 đơn vị đạt “Tốt” và 02 đơn vị đạt “Khá”.

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; có giải pháp cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính ở những năm tiếp theo.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên  các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 là cơ sở giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương biết được mức độ thực hiện cải cách hành chính của đơn vị mình trong năm qua, từ đó xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính trong thời gian tới.

Năm 2023 Chỉ số Cải cách hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đạt số điểm là 91.74% được đánh giá xếp loại “Xuất sắc”. Đây được coi là kết quả đáng ghi nhận của tập thể công chức, viên chức, lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong năm qua.

Có được kết quả trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh luôn coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và quyết liệt triển khai công tác này một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh không chỉ đạt kết quả tích cực trong từng lĩnh vực riêng lẻ mà giữa các lĩnh vực đã có sự hỗ trợ cho nhau, tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả cải cách hành chính rong tất cả lĩnh vực được giao. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; triển khai có hiệu quả kiến trúc chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các  tổ chức, cá nhân trong quá trình liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

 Trong những năm qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum luôn nằm trong tốp vị trí dẫn đầu khối sở, ban, ngành của tỉnh trong bảng xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính; được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính nhà nước hàng năm và giai đoạn (Năm 2023 đạt “Xuất sắc”, Năm 2022 đạt “Tốt”, Năm 2021 đạt “Xuất sắc”, Năm 2020 đạt “Xuất sắc”, Năm 2019 đạt “Xuất sắc”, Năm 2018 đạt “Tốt”, Năm 2017 đạt “Xuất sắc”, Năm 2016 đạt “Xuất sắc”, Năm 2015 đạt loại “Tốt”)

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop