nang-cao-vai-tro-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-trong-thuc-hien-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu trong thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu trong thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Article

Để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 08 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 56/UBND-KTTH chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh,  Chủ tịch Ủy  ban  nhân  dân  các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; rà soát các nhiệm vụ, công việc của đơn vị, địa phương để kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo lĩnh vực được phân cấp; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc chuyển trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị khác; không giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan khác (trừ trường hợp phối hợp xử lý theo quy định hoặc theo chỉ đạo, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc tuy đúng thẩm quyền nhưng nội dung phức tạp, có tính liên ngành, đã phối hợp xử lý nhưng vẫn không thống nhất được thì kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc tham mưu các nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phải đảm bảo đầy đủ các hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26 và 27 Chương V của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cử lãnh đạo tham dự các cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thành phần quy định tại các Điều 17 và 20 của Quy chế làm việc. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc ký các Biên bản họp, kiểm tra thực tế có tính liên ngành phải do Người đứng đầu hoặc cấp phó Người đứng đầu ký.

Tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xử lý công việc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn: số 1272/UBND-KTTH ngày 04 tháng 5 năm 2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, số 2369/UBND-KTTH ngày 24 tháng 7 năm 2023 về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong xử lý công việc và số 4145/UBND-KTTH ngày 27 tháng 11 năm 2023 Về việc thực hiện Công văn số 9000/VPCP-TH ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Tổ trưởng Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp chậm trễ, thực hiện không đảm bảo các nội dung theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao không đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Nguyễn Thanh Dao (tổng hợp)

Top page Desktop