ket-qua-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap-nam-2023

Kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023

Kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023

Article

Ngày 22 tháng 04 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 217/QĐ-UBND công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023, theo đó đã công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cấp tỉnh năm 2023 đối với 24 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó 19 đơn vị được xếp loại “Tốt”, 03 đơn vị được xếp loại “khá”, 01 đơn vị xếp loại “Trung bình”.

Theo kết quả đánh giá, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, xếp loại “Tốt”, số điểm đánh giá đạt “100 điểm”, là một trong ba đơn vị trên địa bàn tỉnh được đánh giá số điểm tối đa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cấp tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương theo quy định.

Việc đánh giá giá xếp loại Đơn vị học tập nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho thành viên trong đơn vị được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng mẫu hình công dân học tập trong đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập. Đây cũng là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong đơn vị.

Thông qua việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có căn cứ để em xét đánh giá kết quả công tác hằng năm của đơn vị và các thành viên trong đơn vị.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop