ke-hoach-tuyen-truyen-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-tien-toi-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 17/KH-BQLKKT về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND, ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm thông tin sâu rộng đến đảng viên, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên cơ quan để có những nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo khí thế thi đua phấn khởi để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

- Công tác tuyên truyền phải được tổ chức đồng bộ, kịp thời, liên tục, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung phong phú, đa dạng, đúng với đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước, các kế hoạch của tỉnh; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, lãng phí.

- Gắn công tác tuyên tuyền với việc tổ chức lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hoạt động của các thế lực xấu, thù địch lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

II. Nội dung tuyên truyền:

  1. Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Kon Tum và đại hội đảng bộ các cấp qua các thời kỳ. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.

2. Các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng[1].

3. Kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

4. Nội dung dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo văn kiện; những định hướng về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện.

5. Công tác chuẩn bị, diễn biến và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng; trong đó, chú trọng tuyên truyền việc tổ chức đại hội điểm, việc thí điểm đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.  

6. Bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; việc triển khai các công trình trọng điểm chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của địa phương trong thời điểm diễn ra đại hội như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1030-03/02/2020); 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020); 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2020); 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1989 - 19/5/2020)....

7. Phân tích, định hướng dư luận, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc tham gia ý kiến để phát tán các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

III. Thời gian tuyên truyền:

1. Tuyên truyền trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (Từ tháng 11/2019 - tháng 8/2020):

- Tuyên truyền sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật; mục đích, ý nghĩa đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng;

- Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương; dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ cấp huyện, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trên. Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc tổ chức đại hội điểm, thực hiện chủ trương thí điểm đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; nhất là việc rút ra các bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp;

- Những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020–2025;

- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhất là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp;

- Các công trình trọng điểm, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng;

- Tổ chức lễ phát động; chấm bài và tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930- 25/9/2020).

2. Trong thời gian diễn ra Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh (Cao điểm tập trung từ tháng 8 đến sau Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh):

- Tuyên truyền việc tổ chức các hội nghị và các hình thức để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; ý kiến đóng góp của đại hội cấp huyện và tương đương đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh;

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;   

- Những thành tựu nổi bật của tỉnh sau 45 năm giải phóng, 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII của Đảng, bài học kinh nghiệm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

- Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; các công trình trọng điểm cấp tỉnh, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh  và Đại hội XIII của Đảng;

* Trong thời gian diễn ra Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh tập trung tuyên truyền: ý nghĩa Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các văn kiện trình tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3. Tuyên truyền sau Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đến Đại hội XIII của Đảng:

- Các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và thông báo nhanh về kết quả Đại hội;

- Các hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh;

- Đóng góp ý kiến của Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng;

- Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII);

- Ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội XIII của Đảng. 

* Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

4. Tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng:

- Các hoạt động trên địa bàn tỉnh chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; 

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng;

- Hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

IV. Tình thức tuyên truyền:

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn thể.

2. Thông tin trên Trang thông tin điện tử, hệ thống IOffice cơ quan.

3. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu về các hoạt động tuyên truyền (theo hướng dẫn của các cấp, ngành); phát huy hiệu quả của Bảng điện tử tại cửa khẩu.

4. Tham gia các hội nghị, các cuộc thi tìm hiểu; tổ chức tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội, phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển KT-XH,…

5. Tham gia các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ các nội dung của Kế hoạch, các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo quy định.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh đôn đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với Phòng Kế hoạch Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện triển khai công tác tuyên truyền (nếu có), gửi Sở Thông tin Truyền thông và Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh[2].

3. Tổ Biên tập Trang TTĐT của BQLKKT tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang TTĐT của cơ quan về các hoạt động trước, trong, sau đại hội để cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan, các doanh nghiệp trong KKT, KCN biết; cập nhật, đăng tải, đưa tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động có liên quan diễn ra trên địa bàn KKT, KCN, CCN.

4. Văn phòng theo dõi, tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) theo quy định.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

BBT trang thông tin điện tử

 

[1] Chỉ thị số 35-CT/TW,ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 của Tỉnh ủy “về chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”…

[2] Mục 1, phần V, Kế hoạch số 189/KH-UBND, ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh và Mục 2, Văn bản số 136/STTTT-TTBCXB, ngày 04/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Top page Desktop