ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2021

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Article

Ngày 22/6/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 51/KH-BQLKKT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dụng cụ thể như sau:

1. Về tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2021

Tổ chức học tập, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan nhận thức sâu sắc nội dung Chuyên đề năm 2021 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” bằng hình thức phù hợp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực([1]).

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của cá nhân

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2021, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện([2]).

- Từng đảng viên, công chức, viên chức, lao động lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo Chuyên đề của tỉnh năm 2021, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện, gắn với kiểm điểm, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức hằng năm([3]).

3. Lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; các Phòng, đơn vị trực thuộc lựa chọn những nội dung bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2021, trong đó tập trung vào một số nội dung:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết, xử lý kịp thời các đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì mối quan hệ hài hòa, phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền cơ quan, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt để quần chúng tin tưởng và noi theo; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên([4]), quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm([5]); quán triệt, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, thiếu kỷ luật, kỷ cương.

- Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương xây dựng và thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, quyết đoán, sâu sát thực tiễn, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp, những kiến nghị, phản ánh kéo dài…

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực thi công vụ; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tự giác thực hành các tiêu chí về đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong công tác và trong sinh hoạt.

- Phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công([6]); phong trào cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025([7]).

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm và kiểm điểm phục vụ công tác cán bộ gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII.

          - Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để giải quyết kịp thời, không để phát sinh, tồn đọng kéo dài.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng

- Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về nội dung chuyên đề năm 2021 của tỉnh, các phong trào hành động hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những gương điển hình, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Trang TTĐT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thời lượng tin, bài về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trong năm 2021 có 01 mô hình hiệu quả và 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảng viên, công chức, viên chức, lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2021, Bản đăng ký học tập và làm theo năm 2021, gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá theo yêu cầu của cấp trên.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

BBT trang thông tin điện tử

 

([1]) Thực hiện theo Kế hoạch số 156-KH/ĐU, ngày 10/6/2021 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh.

([2]) Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá tập trung vào các giải pháp triển khai thực hiện nội dung chuyên đề như: (1) đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình về nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc; (2) khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững; (3) xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung chuyên đề; (4) việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề, bổ sung vào tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên; (5) việc lựa chọn, đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

([3]) Bản cam kết cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác như: thực hiện đúng trách nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác được giao; nắm vững chính sách và thực hiện đúng đường lối quần chúng, tích cực, chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ và năng động, sáng tạo trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, thiết thực, đổi mới, tránh tư duy theo lối mòn, phương pháp làm việc gò bó, kém hiệu quả; gắn lý luận với thực tiễn trong công tác, giải quyết mọi công việc thấu đáo, có lý, có tình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

([4]) Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 6/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”; Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy”.

([5]) Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

([6]) Theo Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh thực hiện tiêt kiệm, chống lãng phí”, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

([7]) Theo Quyết đính số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025.

Top page Desktop