infographic-mot-so-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-tinh-kon-tum-thang-8-va-8-thang-nam-2022

Infographic: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Infographic: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 8 và 8 tháng năm 2022

Article

 

Theo https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/42245/Infographic-Mot-so-chi-tieu-kinh-te---xa-hoi-tinh-Kon-Tum-thang-8-va-8-thang-nam-2022.html

 

 

 

 

 

 

 

Top page Desktop