Post

10 Luật có hiệu lực từ năm 2021

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố 10 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: 

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện từ 25/11;...là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020.

Post

Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đề xuất về Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp...

Post

Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi...

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 05/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020.

Post

Lấy ý kiến thẩm định dự án Kho chứa hàng Kon Tum

Ngày 08/10/2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án “Kho chứa hàng Kon Tum” của Công ty Cổ phần thiết bị điện E- BRIGHT tại Khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau:

 

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 13/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có quy định về Phí sử dụng công trình kế cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Một số chính sách có hiệu lực từ 1/7

Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức; Không thu học phí học sinh tiểu học… là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/7.

Post

Những điểm mới về thủ tục xuất nhập cảnh từ ngày 1.7.2020

Từ ngày 1.7.2020, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; bảo đảm tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Post

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức ...

Thực hiện Văn bản số 1060/SNV-CCVC ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020 (lĩnh vực tổ chức-cán bộ), Ngày 12/6/2020, Ban Quản lý khu kinh tế có báo cáo số 160/BC-BQLKKT về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức cán bộ, nội dung như sau:

Post

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Văn bản số 362/TTr-P4, ngày 29/5/2020 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng. Ngày 11/6/2020 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh có báo cáo số 158/BC-BQLKKT về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nội dung như sau:

Post

Trả lời đơn kiến nghị công dân

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị của 17 hộ dân tại thôn 2 xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum liên quan đến công tác quy hoạch và bồi thường GPMB Khu công nghiệp Sao Mai: “Nới rộng ranh giới chiều dài, tính từ mốc lộ giới lên hơn 200m để chúng tôi có quỹ đất làm cơ sở sản xuất chăn nuôi, ổn định đời sống”. Sau khi nghiên cứu, Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

- Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản; điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020.

Post

Kế hoạch về việc thực hiện đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 33/KH-BQLKKT ngày 17/4/2020 về về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020, nội dung như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 901/KH-UBND, ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Post

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Top page Desktop