huong-dan-cua-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-ve-mot-so-noi-dung-ve-cong-tac-phong-chong-tieu-cuc

Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Article

Ngày 01/8/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. 

Xem hướng dẫn tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop