hoi-nghi-hoc-tap-tuyen-truyen-quan-triet-cac-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-cac-quy-dinh-chi-thi-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang

Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Article

Thực hiện Văn bản số 966-CV/ĐUK, ngày 01/12/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sáng ngày 29/12/2022 Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triệu tập Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội nghị được tổ chức tại 2 điểm cầu: Hội trường BQLKKT tỉnh (số 186 Ure, TP. Kon Tum) và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Khu I-Khu KTCK Quốc tế Bờ Y).

Hội nghị đã quán triệt các chuyên đề sau:

1. Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:

- Chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương).

- Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương).

- Chuyên đề 3: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương).

- Chuyên đề 4: Định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2031-2030, tầm nhìn đến 2050 (Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương).

2. Các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng

- Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương vê việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội;

- Quy đinh 86-QĐ/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài;

- Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Top page Desktop