hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-kon-tum-lan-thu-xvi-nhiem-ky-2020-2025

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Article

Thực hiện Thông báo số 05-TB/BTGHU, ngày 30/11/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Hồi về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 29/12/2020 Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban,  đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý Khu kinh. Nội dung quán triệt:

 - Chuyên đề về kinh tế và văn hóa, xã hội

- Chuyên đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại

- Chuyên đề về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Chuyên đề về hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop