dong-suc-dong-long-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-xiii

Đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Article

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định để thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quát triệt trong nhận thức và hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội XIII của Đảng đã thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để lãnh đạo triển khai thực hiện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, ngay trong bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. “Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Đó mới là thành công thực sự của Đại hội”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Để thống nhất về nhận thức và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây là khâu đầu tiên và quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Kế hoạch phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Trong đó, sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ điều kiện của địa phương, đơn vị để tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và người lao động với hình thức phù hợp. Các tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể đảng viên, quần chúng và các tầng lớp nhân dân ở địa phương nơi cư trú. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận, học tập và nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, có giải pháp phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực và bảo tồn các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác an sinh xã hội, đảm bảo các chính sách lao động, việc làm, thu nhập cho người dân, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, trước hết cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền các cấp phải thống nhất về nhận thức và hành động, nắm chắc quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện; sớm triển khai cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra bằng những chương trình, nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sát với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là rất nặng nề, khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ta, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự đồng sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm cao nhất của chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, tạo đà thúc đẩy, phục hồi nhanh sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân…

Theo http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/dong-suc-dong-long-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-17880.html

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop