dang-uy-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-ban-hanh-nghi-quyet-ve-lanh-dao-cong-tac-dam-bao-an-ninh-trat-tu-nam-2024

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024

Article

Ngày 26 tháng 6 năm 2024, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 618-NQ/ĐU về việc lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Nghị quyết được ban hành nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; không để xảy ra các vụ, việc mất an ninh trật tự tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; đồng thời duy trì thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về an ninh trật tự; chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phấn đấu xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an, không có đảng viên, công chức, viên chức, lao động vi phạm pháp luật; nâng cao công tác an ninh trật tự gắn với cải cách hành chính, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, gắn phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc với phong trào thi đua của cơ quan.

Theo Nghị quyết được ban hành, công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh trật tự tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2024 bao gồm các nội dung sau:

Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan xây dựng nghị quyết, kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh liên quan đến lĩnh vực An ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn, dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc "tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị sổ 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”,...

Đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được quy định tại Điều 6, Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2012 của Chính phủ, trong đó cần tập trung củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ cơ quan, các đơn vị trực thuộc, lực lượng phòng cháy chữa cháy; tổ chức rà soát, xây dựng nội quy, quy định bảo vệ cơ quan/đơn vị, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,… phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, văn hoá tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, tăng cường công tác quản lý đảng viên, công chức, viên chức, lao động, chống lộ lọt bí mật, tài liệu, quản lý chặt chẽ hoạt động trên mọi hoạt động của cơ quan/đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngày càng đơn giản, công khai, minh bạch và thực hiện số hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, nhằm giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề nghị chính đáng của tổ chức và công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền đến đảng viên, công chức, viên chức đổi mới trong tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và văn hóa ứng xử trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân với phương châm 5 biết: "Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn" và "Thánh thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật".

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tô quốc trong tình hình mới". Củng cố và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc. Đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào An ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan.

Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị với lực lượng công an các cấp trong công tác bảo đảm An ninh trật tự; chú trọng việc xây dựng các mô hình theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; nghiên cứu xây dựng và khai thác có hiệu quả mô hình “Camera an ninh”, quan tâm bố trí kinh phí trang bị mới hoặc lắp đặt bổ sung các thiết bị camera, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh trật tự”, ngày "Toàn dân phòng, chống mua bán người” 30/7 và “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2024.

Trên cơ sở Nghị quyết ban hành, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giao Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Tổ chức quán triệt Nghị quyết này đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động thuộc Chi bộ; ban hành nghị quyết của chi bộ về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024 tại đơn vị mình; đồng thời triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc theo quy định.

 Cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết này tại cơ quan, tổng hợp báo cáo theo quy định và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực An ninh trật tự; triển khai lập hồ sơ đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024, gửi về Công an tỉnh theo quy định.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop