cong-van-cua-ubnd-tinh-ve-phuc-hoi-san-xuat-tai-cac-khu-vuc-san-xuat-cong-nghiep-trong-boi-canh-phong-chong-dich-benh-covid-19

Công văn của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công văn của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Article

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3591/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2021). Trong đó, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ về phục hồi sản xuất tại các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trước mắt là nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 3 tháng cuối năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát về nhu cầu vắc xin để báo cáo Bộ Y tế xem xét phân bổ vắc xin và tổ chức tiêm phòng cho người lao động tại các doanh nghiệp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho mở lại một số dịch vụ cần thiết để phục vụ đời sống Nhân dân và người lao động phù hợp với tình hình thực tế và tương ứng với cấp độ dịch (điều chỉnh nội dung không còn phù hợp tại Văn bản số 3539/UBND-KGVX ngày 02 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý và thống nhất phương án di chuyển của người lao động giữa các địa phương bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi khôi phục sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác kết nối thị trường lao động trong tỉnh với thị trường lao động của các tỉnh trong cả nước để cung cấp dịch vụ tư vấn về việc làm, chính sách lao động - việc làm, đào tạo nghề đối với người lao động và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp của các tỉnh, thành phố.

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, hướng dẫn các địa phương, các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đảm bảo thuận lợi cho hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi và thống nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, khẩn trương nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021. 

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop