Post

Kế hoạch Thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp lu...

Ngày 19/10/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 75/KH-BQLKKT về Kế hoạch Thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật  về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

Post

Thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về lĩn...

Ngày 14/11/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1140/BQLKKT-XDTNMT Về việc thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

Top page Desktop