Post

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Doanh nghi...

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Hướng dẫn số 02/TTr-VP ngày 25/3/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum một số nội dung của Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau:

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau:

 

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức ...

Thực hiện Văn bản số 1060/SNV-CCVC ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020 (lĩnh vực tổ chức-cán bộ), Ngày 12/6/2020, Ban Quản lý khu kinh tế có báo cáo số 160/BC-BQLKKT về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức cán bộ, nội dung như sau:

Post

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Văn bản số 362/TTr-P4, ngày 29/5/2020 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng. Ngày 11/6/2020 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh có báo cáo số 158/BC-BQLKKT về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nội dung như sau:

Post

Trả lời đơn kiến nghị công dân

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị của 17 hộ dân tại thôn 2 xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum liên quan đến công tác quy hoạch và bồi thường GPMB Khu công nghiệp Sao Mai: “Nới rộng ranh giới chiều dài, tính từ mốc lộ giới lên hơn 200m để chúng tôi có quỹ đất làm cơ sở sản xuất chăn nuôi, ổn định đời sống”. Sau khi nghiên cứu, Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Post

Phối hợp giải quyết Đơn kiến nghị của công dân

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị giải quyết tháo dỡ công trình xây dựng trên đất đã bị thu hồi ngày 10 tháng 01 năm 2020 của bà Phùng Thị Bình, thường trú tại thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Sau khi xem xét nội dung Đơn kiến nghị, Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Post

Trả lời đơn kiến nghị của công dân

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn của Bà Phùng Thị Mai, địa chỉ thường trú: thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Nội dung Đơn: Đề nghị đền bù do có đường điện đi qua nhà từ năm 2003 hoặc cam kết chịu trách nhiệm nếu có sự cố về điện xảy ra.

Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan và đối chiếu với các quy định hiện hành, Ban quản lý Khu kinh tế trả lời như sau:

Post

Kết quả xử lý đơn kiến nghị của công dân

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bà Phùng Thị Bình, thường trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Sau khi xem xét nội dung Đơn kiến nghị, Ban quản lý Khu kinh tế có văn bản trả lời như sau:

 

Top page Desktop