Post

Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra việc ...

Thực hiện Văn bản số 2969/UBND-KTTH, ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính[1].

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2021 như sau:

 

Post

Về việc báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

          Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được Công văn số 596/TTr-NV3, ngày 04/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:

Post

Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2452/KH-UBND, ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau[1]:

 

[1] Thời kỳ đánh giá: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/12/2020

Post

Báo cáo Kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên...

Thực hiện Văn bản số 2196/UBND-KTTH ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Ban quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (đơn vị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án tại Quyết định số 09/QĐ-BQLKKT ngày 25/01/2019) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau:

Post

Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về t...

Thực hiện Văn bản số 454/TTr-P4 ngày 14/6/2021 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Văn bản số 19/TTr-P4 ngày 22/6/2021 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo bổ sung một số nội dung để tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị gửi Thanh tra Chính phủ. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 tại BQLKKT tỉnh như sau:

 

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ngày 25/5/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 409/BQLKKT-CTY về trả lời kiến nghị của cử tri theo đề nghị của UBND tỉnh tại văn bản số 1365/UBND-NNTN ngày 01/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Ban quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát và trả lời như sau:

Post

Báo cáo kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội; việc t...

Ngày 24/5/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có báo cáo số 123/BC-BQLKKT về việc báo cáo kết quả các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội; việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước.

Trên cơ sở nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 01-CV/ĐKT, ngày 14/5/2021 của Đoàn kiểm tra 180 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:

 

 

Post

Chuyển đơn của ông Phạm Thiên Tiền cho huyện Đak Hà xử lý

Ngày 10/5/2021, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị (đề ngày 23/3/2021) của ông Phạm Thiên Tiền, thường trú tại thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum kiến nghị về thửa đất của Ông có 01 cái hồ đã bị nhà đầu tư san lấp từ năm 2003-2004.

Post

Báo cáo đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 68/BC-BQLKKT ngày 18/3/2021 về báo cáo đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri. Nội dung báo cáo như sau:          

Thực hiện Văn bản số 1260/UBND-NNTN, ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 75/KH-BDN, ngày 24/3/2021 của Ban Dân nguyện-Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri như sau:

Post

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Doanh nghi...

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Hướng dẫn số 02/TTr-VP ngày 25/3/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum một số nội dung của Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau:

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau:

 

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức ...

Thực hiện Văn bản số 1060/SNV-CCVC ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020 (lĩnh vực tổ chức-cán bộ), Ngày 12/6/2020, Ban Quản lý khu kinh tế có báo cáo số 160/BC-BQLKKT về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức cán bộ, nội dung như sau:

Post

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Văn bản số 362/TTr-P4, ngày 29/5/2020 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng. Ngày 11/6/2020 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh có báo cáo số 158/BC-BQLKKT về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nội dung như sau:

Top page Desktop