chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-nam-2024-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum

Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Article

Ngày 17 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, theo đó Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Uỷ ban nhân tỉnh Kon Tum bao gồm 79 nội dung và nhiệm vụ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị chủ trì đảm bảo tiến độ, chất lượng; chuẩn bị hồ sơ trình đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y”, trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt (thời gian thực hiện trong tháng 2/2024). Đây cũng là nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop