cham-dut-hoat-dong-va-thu-hoi-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-doi-voi-du-an-toa-nha-trung-tam-dieu-hanh-san-xuat-dich-vu

Chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ

Chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ

Article

Ngày 18/11/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 139/QĐ-BQLKKT quyết định Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I.

Theo đó, Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau:

 - Tên dự án: Tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ.

 - Mã số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 7626 874 775 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 19/6/2018; Quyết định chủ trương đầu tư số 52/QĐ-BQLKKT, ngày 19/6/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số: 59/QĐ-BQLKKT ngày 07/5/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I;

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần Lô T1, Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

 - Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số: 6101178618 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/8/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 18/7/2017.

- Lý do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư.

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Nộp lại cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh:

- Quyết định chủ trương đầu tư số 52/QĐ-BQLKKT ngày 19/6/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số: 59/QĐ-BQLKKT ngày 07/5/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7626 874 775 (bản gốc) do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 19/6/2018.

Quyết định chủ trương đầu tư số 52/QĐ-BQLKKT ngày 19/6/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Quyết định số: 59/QĐ-BQLKKT ngày 07/5/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất, dịch vụ của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7626 874 775 (bản gốc) do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 19/6/2018 hết hiệu lực kể từ ngày 18/11/2020.

Trường hợp Nhà đầu tư làm thất lạc, hư hỏng không nộp lại các văn bản trên phải có văn bản báo cáo cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin nhà đầu tư cung cấp.

Xem chi tiết quyết định tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop