bql-khu-kinh-te-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2020

BQL Khu kinh tế tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

BQL Khu kinh tế tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Article

Chiều ngày 29/12, Ban quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban thường vụ công đoàn các KKT-KCN; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý Khu kinh.

Năm 2020, Ban quản lý Khu kinh tế tiếp tục duy trì thực hiện tốt các cơ chế chính sách đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã chủ trì, phối hợp với các ngành công tác tại cửa khẩu trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện qua cửa khẩu, đảm bảo sự đồng bộ, có trật tự, có nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Nhân dịp này, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã trao tặng danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. 

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với mục tiêu:

1. 100% Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại thông báo Kết luận số 1422-TB/TU ngày 14/9/2020 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; Kết luận số 02-KL/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025. Làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, thu hút đầu tư và nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan đến việc kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, CCN và các khu chức năng trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

3. 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt tinh thần Nghị Quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước; phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào "2 giỏi - giỏi việc nước, đảm việc nhà".

4. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019; Quyết định số 113/QĐ-BQLKKT ngày 30/11/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý Khu kinh tế.

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, tiếng DTTS của cán bộ, công chức, viên chức. Duy trì áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị. Cải tiến phương pháp, lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị.

6. Nghiêm túc triển khai chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm trong chí thường xuyên tai cơ quan (phấn đấu tiết kiệm trên 10%).

7. Duy trì và thực hiện tốt công tác giúp đỡ xã kết nghĩa Đắk Ang theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy. 100% công chức, viên chức và người lao động tham gia các hoạt động an sinh xã hội do các cấp phát động.

8. Cơ quan, đơn vị hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, TDTT do các cấp, ngành phát động.

9. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung của các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Khối thi đua các Ban Quản lý KKT, KCN các tỉnh Tây Nguyên và Khối thi đua các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật phát động.

BBT

Top page Desktop