bo-sung-10-dich-vu-cong-truc-tuyen-cap-do-4-thuoc-tham-quyen-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Bổ sung 10 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Bổ sung 10 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 806/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Theo đó Phê duyệt Danh mục, lộ trình của 259 dịch vụ công trực tuyến (75 dịch vụ công mức độ 3 và 184 dịch vụ công mức độ 4) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nâng cấp 10 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 lên cấp độ 4 (09 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đầu tư, 01 Thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng) và được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cổng dịch vụ công của tỉnh https://dichvucong.kontum.gov.vn kể từ tháng 12 năm 2020.

Như vậy đến nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cung cấp tổng số 18 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, trong đó thực hiện tại cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là 17 thủ tục hành chính, thực hiện tại cổng dịch vụ công của bộ ngành là 01 thủ tục. Các cá nhân, tổ chức có thể thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến tại trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế (kkt.kontum.gov.vn), tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn).

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop