ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-la-thanh-vien-ban-chi-dao-kiem-ke-tai-san-cong-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-kon-tum

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế tổng hợp làm Trưởng ban; Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách lĩnh vực quản lý tài sản công làm Phó Trưởng ban; Ủy viên là đại diện lãnh đạo của các Sở, ngành, gồm: Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đại diện lãnh đạo của 10 huyện, thành phố.

Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt công tác tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 798/QĐ-BTC ngày 05/4/2024 của Bộ Tài chính và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý của tỉnh Kon Tum; Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý của tỉnh Kon Tum; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban với nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop