ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-to-chuc-hoi-nghi-pho-bien-cac-quy-dinh-ket-luan-ke-hoach-cua-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-trung-uong

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Phổ biến các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Phổ biến các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương

Article

Sáng ngày 15/4/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị Phổ biến các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại văn bản số 1047/UBND-KGVX ngày 14/4/2022.

Tham dự Hội nghị các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban,  đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý Khu kinh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Thành phố Kon Tum và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Quan cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Kon Tum

Quan cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Kon Tum

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã triển khai phổ biến những nội dung cơ bản, trọng tâm của các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, cụ thể: Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Ban Bí thư về “đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”; Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kết luận số 31-KL/TW ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về “định hướng phát triển ngành công nghiệp bô xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ban Bí thư về “triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào năm 2022”

                                                   Quan cảnh hội nghị tại điểm cầu Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Mục đích của Hội nghị là giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương, nội dung cơ bản của các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng vào cuộc sống; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop