uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-ban-hanh-van-ban-chi-dao-ve-viec-tiep-can-don-nhan-cac-du-an-dau-tu-nuoc-ngoai

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản chỉ đạo về việc tiếp cận, đón nhận các dự án đầu tư nước ngoài.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản chỉ đạo về việc tiếp cận, đón nhận các dự án đầu tư nước ngoài.

Article

Ngày 02 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 03/UBND-KTTH về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về đầu tư nước ngoài, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2022 và số 308/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch: số 08-KH/TU ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Kế hoạch số 854/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1561/KH-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030.

- Tăng cường năng lực bộ máy thực thi của các đơn vị, địa phương. Cải cách thủ tục và bộ máy hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ.

- Chủ động tiếp cận, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư.

- Đẩy nhanh xử lý các thủ tục về đầu tư kinh doanh; triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử cho các nhà đầu tư.

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, đất đai, hạ tầng, lao động, năng lượng... để sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tái định vị sản xuất.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan với việc thực thi không đúng quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài (chậm xử lý thủ tục đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký không đúng về ưu đãi đầu tư, ngành nghề kinh doanh; xử lý thiếu nhất quán dẫn đến khiếu kiện,...).

 Văn bản cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát các khu công nghiệp để chuẩn bị quỹ đất sạch sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ (điện, nước, hạ tầng giao thông vận tải, viễn thông, logistic...) để tạo ưu thế cạnh tranh thu hút đầu tư trong dài hạn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện đầy đủ và đúng hạn chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, đảm bảo thông tin cập nhật và chất lượng, đặc biệt là chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Nguyễn Thanh Dao (tổng hợp).

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop