uy-ban-nhan-dan-tinh-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-135qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-cai-cach-chinh-sach-tien-luong

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương.

Article

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 898/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó Kế hoạch bao gồm 4 nội dung trọng tâm thực hiện, cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa XII, Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 104/2023/QH15[1]; quán triệt thống nhất nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đồng thời triển khai các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về cải cách tiền lương mới đảm bảo theo quy định.

- Xây dựng và trình phê duyệt danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đồng thời điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí việc sau khi Trung ương điều chỉnh, bổ sung, thông qua danh mục (nếu có).

- Rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý đảm bảo đồng bộ, thống nhất với danh mục do Bộ Chính trị ban hành đảm bảo kế thừa, ổn định của tổ chức bộ máy theo quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị  về ban hành về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Trên cơ sở Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này đảm bảo quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Sở Thông tin và Truyền Thông: Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tại địa phương trong việc cải cách chính sách tiền lương.

- Sở Tài chính: Hướng dẫn việc tính toán, cân đối các nguồn kinh phí để thực hiện cải cách chính sách tiền lương cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện (sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính).

- Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

 

[1] Nghị quyết 104/2023/QH15 của Quốc hội về cải cách tiền lương công chức từ ngày 01/7/2024.

Top page Desktop